2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.


Vào Tuần Thánh

Lm. Nguyễn Văn Thư


Về thời gian, Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá, hay Chúa Nhật thương khó, ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư sau đó, và sáng thứ Năm. Bốn ngày này là những ngày cuối cùng của Mùa Chay Thánh.

Tam Nhật Thánh, bắt đầu từ Thánh Lễ Tiệc Ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, tiếp theo là thứ Sáu Tuần Thánh, thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh.

Đây là tột đỉnh của Mùa Chay Thánh và trung tâm của Năm Phụng Vụ. Các Giáo Phụ gọi Tuần Thánh là tuần trọng nhất trong Năm Phụng Vụ, tuần lễ mẹ các tuần lễ.

Chúng ta có thể nói ngay : đó là những biến cố ' vượt qua' của Chúa Giêsu Kitô : việc Chúa chịu đau khổ, chết trên thập giá và sống lại. Mầu nhiệm 'vượt qua' là trung tâm điểm của các việc cử hành trong Năm Phụng Vụ, của Tuần Thánh và Tam Nhật Thánh.

Chúng ta theo lịch Do Thái để hành năm cử hành Mầu nhiệm Vượt qua ( lễ trọng nhất của đạo Do Thái là lễ vượt qua này, kỷ niệm phép lạ sứ thần giết các con trai đầu lòng Ai Cập, trước khi dân Chúa được cứu khỏi ách nô lệ, nhưng vượt qua  (passover) nhà người Do Thái có ghi vết máu chiên ).Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, nhắc chúng ta chớ quên ơn cứu độ Ngài ban xuống.


Tại nhà Tiệc ly, Chúa lập bí thích Thánh thể và thiên chức Linh Mục.


Rồi chớ quên nghi lễ Rửa chân cho môn đệ, với bài học Bác ái vô tiền khoáng hậu.


Biến cố 'đổ mồ hôi máu' của Chúa trong vườn Dầu, nhắc chúng ta thông cảm nỗi đau với Chúa.


Dĩ nhiên là chuyện 'nòng cốt' : đóng đinh Chúa trên thập giá, giữa hai người trộm cướp.


Rồi 7 lời Chúa phán trước khi tắt thở.


Kết thúc là việc táng xác Chúa trong mồ đá. Đợi phép lạ Chúa Phục Sinh.