2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.

Loan báo việc mua Trung tâm mới cho Giáo dân Việt Nam - năm 1997 4 Linh mục chuẩn bị rời văn phòng xuống Trung Tâm - 1998 Cha Đĩnh trách nhiệm Trung Tâm - năm 1998 Cha Hiền kế vị Cha Đĩnh - năm 2001 Cha Thư trở lại coi Trung Tâm - năm 2011 Lễ Thánh Tâm tại Trung Tâm - ngày 1 tháng 7 năm 2011