2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng nhưcủng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose


Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo                                                                       


Ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu của các đoàn thể Công giáo Tiến hành, Trung Tâm còn là chỗ cử hành Thánh Lễ 5 ngày thường vào lúc 6:00 giờ chiều.


Đặc biệt Trung tâm còn tạm thời cho Giáo xứ La Vang mượn để dâng lễ vào cuối tuần ( Chiều thứ bảy lúc 5:30 và 7:00 giờ---Sáng chủ nhật lúc 7:00, 8:30, 10:00 và 11:30 giờ ).


*Các lễ trọng buộc sẽ được thông báo riêng.