2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose


Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo                                                                      


Trung tâm này phải là ngôi nhà chung của mọi người Công giáo Việt Nam tại giáo phận San Jose,


được thiết lập với mục đích là đáp ứng các nhu cầu về Mục vụ, Văn hóa và Xã hội trong cộng đồng địa phương.                                                         

Tôn chỉ là trung thành với truyền thống Đức Tin Công giáo, bảo tồn Văn hóa Việt Nam quảng bá Tin mừng Chúa Ky tô,


cũng như khuyến khích sự cộng tác  và thương yêu giữa các cộng đoàn địa phương.


                                                                                                                                                                                                              

Địa chỉ Trung tâm CG :


2849  South White Road, San Jose, CA 95148  - (408) 758-8824.

Tôn Chỉ và Mục Đích